...
...

Javítás állapota

Adja meg a tőlünk kapott munkalapszámot

Hibabejelentés


+36 (1) 452-4670

Bejelentkezés

Regisztrált partnereknek

 
 

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A FixDirect Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1033 Budapest, Huszti út. 34; cégjegyzékszáma: 01-09-676167; a továbbiakban: a "szerviz"), a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: az "ÁSZF") meghatározottak szerint végez a megrendelő eseti megrendelése alapján karbantartási és javítási szolgáltatásokat.

1. Az ajánlat és a megrendelés
1.1.     A szolgáltatás teljesítése – a megrendelés és annak visszaigazolása tartalma függvényében – történhet a megrendelő telephelyén, vagy a szerviz telephelyén. A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony a szerviz ajánlatának elfogadásával, vagy a javító-karbantartó tevékenységre vonatkozó egyedi szerződés felek általi aláírásával jön létre. A szerviz ajánlata a kibocsátása napjától számított 15 (tizenöt) napig érvényes, az ajánlat elfogadásáról szóló írásbeli megrendelői nyilatkozatnak ezen határidőn belül kell visszaérkeznie a szervizhez, ellenkező esetben a javítás teljesítésére vonatkozó megállapodás nem jön létre. A megrendelő az ajánlatkérését megteheti a szerviz telephelyén, telefonon a +3614524670-es számon, faxon a +3614524672-es számon, a szerviz@fixdirect.hu – illetve alkatrész rendelés esetén a rendeles@fixdirect.hu – e-mail címen. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben a szerviz bevizsgálási díjat számít fel, amelynek mértéke függ a hibabehatárolás idejétől, de minimálisan nettó 4.500,-Ft, azaz négyezer-ötszáz forint.
1.2.     A szerviz ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek a jelen ÁSZF minden esetben részét képezi. A szerviz ajánlatának elfogadásával a megrendelő a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja és egyúttal kizárja az esetlegesen általa alkalmazott általános szerződési feltételek bármely részének alkalmazását; amennyiben a megrendelő az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatban a jelen ÁSZF feltételeitől eltérő kikötéseket fogalmaz meg, a felek között a szerződéses viszony csak a szerviz előzetes, kifejezett elfogadó írásos nyilatkozatával jön létre. A szerviz ilyen tartalmú kifejezett, írásbeli nyilatkozata hiányában az átvett hibás, vagy hibásnak vélt termékek nem minősülnek garanciális javítás céljára átvett ingóságoknak. Tekintettel arra, hogy a hiba felmerülésének ténye, illetve a felmerült hiba jellege csak a termék technikusok általi bevizsgálását követően válik egyértelművé, a szerviz azon nyilatkozata, amely szerint a terméket a szerviz garanciális javítás céljára vette át, nem eredményezi és nem jelenti automatikusan azt, hogy a készülék javítása garanciális javításként, szolgáltatási díjmentesen fog megtörténni, továbbá a nyilatkozat, illetve az abban rögzítettek nem jelentik azt, hogy a hibajegyzék teljes körű, vagyis valamennyi hibát, hibaforrást, sérülést tartalmaz. A szerviz a hibajegyzék teljességéért és teljes körűségéért tehát felelősségét kifejezetten kizárja, ezért erre a megrendelő kellő alappal nem hivatkozhat és ezt a megrendelő kifejezetten tudomásul veszi.
1.3.     A szerviz kijelenti, a megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy azon garanciális termékeket, melyeket a szerviz nem képes, vagy nem jogosult javítani, a szerviz továbbadja a termék forgalmazójának garanciális ügyintézés céljából. A szerviz erről, valamint az ügyintézést folytató forgalmazó elérhetőségeiről tájékoztatja a megrendelőt. Az ilyen módon továbbadott termékekkel összefüggésben a megrendelő semmilyen igénnyel nem élhet a szervizzel szemben, a szerviz nem vállal felelősséget továbbá a forgalmazó általi garanciális ügyintézés időtartamáért, vagy az annak során esetlegesen elkövetett hibákért.

2. Felhasznált anyagok
2.1.     Minden alkatrész, vagy részegység, melyet a szerviz a javításhoz biztosít, szabványos, új, vagy azzal azonos használati értékű.
2.2.     A lecserélt alkatrészek – illetőleg amennyiben a javítás a teljes termék cseréjével történik, úgy a teljes lecserélt termék (tartozékokkal, kábelekkel, leírásokkal együtt) – külön díj felszámítása nélkül a szerviz tulajdonába kerülnek.

3. Szolgáltatási díj
3.1.     A karbantartási és javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a "Szolgáltatási Díj") – beleértve az árajánlatban megadott Szolgáltatási Díjakat is – a szerviz eseti javító, karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó, mindenkori hatályos ár- és díjtételei alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat, a felkészülés és – helyszíni javítás esetén – a kiszállás díját, nem tartalmazza azonban az anyagköltséget és a kellékanyagok (toner, tintapatron stb.) cseréjét, felújítását. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj – az ajánlat kifejezett eltérő kikötése hiányában – annak figyelembe vételével kerül meghatározásra, hogy a lecserélt alkatrészek a szerviz tulajdonába kerülnek. A szerviz jogosult átalánydíj, mint Szolgáltatási Díj alkalmazására. A Szolgáltatási Díj a mindenkori általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.
3.2.     A megrendelőnek helyszínen végzett szolgáltatás esetén a kiszállási díjat minden esetben meg kell fizetnie. A szerviz felmerült költségeit, a kiszállási díjat és a bevizsgálási díjat abban az esetben is köteles a megrendelő a szerviz részére megfizetni, ha a hiba nem javítható, vagy ha a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt. Garanciális Toshiba notebook esetében, amennyiben a fogyasztó a jótállási igénye teljesítése érdekében a termék szervizbe szállításához a szerviz szolgáltatását veszi igénybe, a szállítás költségei a szervizt terhelik. Ezen szolgáltatásra garanciális ASUS notebook esetén is lehetőség van, amennyiben a készülék regisztrációja az ASUS honlapján megtörtént. Ha azonban a fenti esetekben utóbb – a hiba mibenlétének felderítését követően – kiderül, hogy a fogyasztó által bejelentett hiba nem minősül a jótállás körébe tartozó hibának, úgy a szállítási szolgáltatás ellenértékét a fogyasztó/szolgáltatást megrendelő köteles megtéríteni.
3.3.     A szerviz a szolgáltatás megkezdését, vagy teljesítését a Megrendelő szükség szerinti hitelképesség-vizsgálatának eredményétől függően előleg fizetéséhez, vagy a díj és az anyagköltség előre történő megfizetéséhez kötheti. A szerviz kifejezetten kiköti, a megrendelő pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges – a szerviznél raktárkészleten nem elérhető – alkatrészek értéke a nettó 30.000.- Ft, azaz harmincezer forint összeget meghaladja, úgy a szerviz csak az alkatrészek összértéke 50%-ának – előlegként történő – megfizetése után köteles megrendelni az alkatrészeket. Abban az esetben, ha a megrendelt alkatrészek a becsült szállítási időn belül nem érkeznek meg, úgy megrendelő – az előleg teljes összegének kamatmentes visszatérítése mellett – elállhat a megrendeléstől, vagy fenntarthatja megrendelését az alkatrészek beérkezéséig. Az ilyen késedelemből eredő károkért a szerviz felelősséget nem vállal.
3.4.     Az ajánlatban meghatározott Szolgáltatási Díjat valamint az anyagköltséget a szerviz jogosult módosítani, jogszabályváltozás, az USD vagy az EUR jelentős árfolyamváltozásai, illetve egyéb lényeges körülmény bekövetkeztekor. Az árajánlatban megadott Szolgáltatási Díj becsült összeg, annak meghatározása a termék hibájának előzetes felmérésére épül. A tényleges Szolgáltatási Díj valamint az anyagköltség az ajánlatban megadottól eltérhet. A termék előre fel nem ismerhető hibája, vagy a hibának az előzetes felméréshez képest eltérő oka, vagy mértéke nyomán új árajánlat elfogadása után a vállalási ár növekedhet. Amennyiben a tényleges díj az ajánlatban megadotthoz képest magasabb, úgy a szerviz a megrendelő részére a túllépés okáról írásos kimutatást készít. Ha a Megrendelő azt nem fogadja el, akkor a termék csak olyan mértékben lesz megjavítva, mely mértékről az eredeti árajánlat szólt.
3.5.     A szerviz a Szolgáltatási Díj valamint az anyagköltség ÁFA-val növelt összegéről a számlát a munkalap/árajánlat alapján állítja ki.
3.6.     A fizetés módja szervizben történő javítás esetén készpénz, bankkártya vagy banki átutalás. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására. Helyszíni javítás esetén a megrendelő a Szolgáltatási Díjat valamint az anyagköltséget a szerviz részére a számla kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül köteles banki átutalással megfizetni. Fizetési késedelem esetén a megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
3.7.     Amennyiben a javítás nem a helyszínen, hanem a szervizben történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása, szükség esetén szállítási díj megfizetése a megrendelőt terheli. A szerviz értesíti a megrendelőt a szolgáltatás teljesítéséről, és arról, hogy a kijavított terméket a szervizből elviheti. A kijavított vagy hibás terméknek az értesítés elküldésétől számított, tíz naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén a szerviz naponta nettó 200.-Ft , azaz kettőszáz forint összegű tárolási költséget érvényesíthet. 180 (egyszáznyolcvan) napot meghaladó átvételi késedelem esetén a szerviz jogosult az eszköz szabad piacon történő értékesítésére, vagy megsemmisítésére. Az értékesítésből befolyt vételárral a szerviz a felelős őrzés szabályai szerint köteles elszámolni a megrendelő felé azzal, hogy a tárolási díjat jogosult abból levonni. A termék megsemmisítése esetén a megrendelő semmilyen igénnyel nem élhet a szervizzel szemben, ebben az esetben is köteles azonban a felmerült Szolgáltatási Díj és tárolási díj kiegyenlítésére.
3.8.     Garanciális termék szervizelése esetén, amennyiben a javításra leadott termék nem javítható, úgy a hibás termék automatikusan kicserélésre kerül, amelyről a szerviz csereigazolást állít ki. Kicserélés esetén a megrendelő a hibás termékre nem tarthat igényt, az külön térítés nélkül a jótállásra kötelezett tulajdonába kerül. Megrendelő megértette és elfogadja a szerviz azon tájékoztatását, hogy kicserélés esetén a hibás termék – adatvédelmi okokból – megsemmisítésre kerül.

4. Jótállás, szavatosság
4.1.     A szerviz az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 6 (hat) hónapos jótállást vállal. A fenti jótállás a termék azon részére, mely részt a javító, karbantartó szolgáltatás nem érintett, tehát a javítás, karbantartás során végzett tevékenységen kívül eső részre, a termékre, vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó egyéb részére nem terjeszthető ki. A jótállás nem terjed ki a megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra, vagy helytelen, nem rendeltetésszerű használatra, a terméknek a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban történő működtetésére, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre, az e magatartásokkal okozott károkra.
4.2.     A szerviz a javító, karbantartó szolgáltatásra – amennyiben az az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik – a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.
4.3.     A szerviz a fenti 4.1 alpont szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására, illetve a hibásan elvégzett javító-karbantartó munka kijavítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség a szerviz-t nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztó (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 3. pont) részére történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak.
4.4.     A nyomtatók vonatkozásában az utántöltött/módosított fogyóanyagok (tintapatron, toner) használatából eredő károkért a megrendelő tartozik kizárólagos felelősséggel. Amennyiben a hiba utántöltött/módosított kellékanyagok használata miatt következett be, úgy a hiba kijavítása a jelen 4. pont szerinti jótállás keretében nem követelhető.
4.5.     A megrendelő köteles a szervizt haladéktalanul írásban (levél, távirat, fax, e-mail) értesíteni, ha a javítás, karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a jótállás időtartama alatt.
4.6.     A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító, karbantartó szolgáltatásra vonatkozó, a szerviz által kiállított számla alapján érvényesítheti.

5. Felelősségkorlátozás
5.1.     A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata; a szerviz nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A szerviz nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be (ilyen előfordulhat pl. bitlocker meghajtó titkosítással, HDD vagy BIOS jelszóval védett gépnél).
5.2.     A szerviz közvetlen károkért fennálló felelőssége egyedi megrendelésenként nem terjed tovább, mint a szolgáltatással érintett terméknek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értéke.
5.3.     A megrendelő a jelen ÁSZF-ben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a szerviz által alkalmazott díjtételekre (munkadíj, anyagköltség) és az információs technikai ágazatra jellemző szakmai szokásokra tekintettel fogadja el és tudomásul veszi, hogy a szerviz felelősségének korlátozására megfelelő ellenszolgáltatás fejében került sor.
5.4.     A megrendelő kárigényét a szervizzel szemben – az igényérvényesítés formájától és jogcímétől függetlenül – a kár bekövetkeztétől számított 18 hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.
5.5.     A szerviz a termék átvételéről elismervényt ad a megrendelő részére, amellyel a szerviz igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. A szerviz csak az elismervényen szereplő termékért és az elismervényen feltüntetett tartozékokért vállal felelősséget.
5.6.     A szerviz a terméket az átvételi elismervény eredeti példánya ellenében adja ki (a megrendelő az átvételi elismervény eredeti példányával igazolja a termékre vonatkozó tulajdonjogát). A terméket a megrendelőnek jogában áll átvételkor kipróbálni. A termék átvétele a munka elvégzésének igazolását jelenti.

6. Vis major
6.1.     A szerviz nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis major következménye.
6.2.     Vis major esetén a szerviz által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával. 60 (hatvan) napot meghaladó tartamú vis major esetén a szerviz jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7. Egyéb rendelkezések
7.1.     A megrendelő – helyszíni javítás esetén – köteles biztosítani a szerviz szakemberei részére a hibás berendezéshez, rendszerhez való hozzáférést, valamint a munkavégzés megfelelő műszaki környezeti feltételeit. A megrendelő minden elvárhatót köteles megtenni a szerviz szakembereinek biztonsága és egészségének megóvása érdekében azon időtartam alatt, míg a szerviz szakemberek a megrendelő telephelyén tevékenykednek. A megrendelő biztosítja egy képviselőjének jelenlétét abban a helységben, ahol a javító, karbantartó munka folyik, illetve ahol a berendezés található.
7.2.     A szolgáltatások teljesítésének időszaka: hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig. A szerviz a szolgáltatásokat az azok teljesítéséhez szükséges, szakmailag ésszerű idő alatt, a szolgáltatási időszakon belül teljesíti. Külön díj fejében van lehetőség a szolgáltatások szolgáltatási időszakon kívüli időben történő igénybevételére.
7.3.     A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.
7.4.     A megrendelő a vevőszolgálaton található Vásárlók Könyvében tehet észrevételt a szerviz munkájára, vagy  a szolgáltatás minőségére nézve.

8. Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat
A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a szerviz tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a szerviz nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és a szerviz gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a szerviz tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a szerviz alvállalkozójaként, vagy megbízójaként működik együtt. Ebben az esetben az alvállalkozók a szerviz által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A személyes adatok kezelésekor a szerviz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, a megrendelőt megilletik az e törvényben meghatározott jogok.

Budapest 2015. május 20.

Copyright 2016 - FixDirect      felhasználási feltételek | Adatkezelési tájékoztató | szállítási és fizetési feltételek | garancia érvényesítése | ÁSZF